До уваги авторів! 

За достовірність інформації несуть відповідальність автори статей та рекламодавці. Розмноження в будь-якій формі матеріалів, опублікованих у журналі, можливе лише з письмового дозволу редакції.

Науковий журнал «Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія» видається Українською асоціацією ендоваскулярних нейрорентгенохірургів, ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» та Національної медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

До опублікування у журналі приймаються проблемні статті, оригінальні дослідження, огляди, лекції,  випадки з практики, дискусійні статті, наукова хроніка, короткі повідомлення, рецензії з проблем клінічної та експериментальної ендоваскулярної нейрорадіології, нейрохірургії, неврології та інших суміжних наук: ендоваскулярної хірургії, нейроанестезіології, рентгенології, радіології, нейроофтальмології та інш.

Один автор має право надрукувати у номері лише одну самостійну статтю, решту — у співавторстві.

Стаття має містити такі елементи:

– вступ (з обґрунтуванням актуальності);
– мета;
– матеріал та методи дослідження;
– результати;
– обговорення;
– висновки;
– список літературних джерел.

Вимоги до оформлення тексту статті:

– до розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше;
– оригінал роботи подається до редакції українською, російською або англійською мовами;
– обсяг статті зі списком використаних джерел не повинен перевищувати: для проблемних та оригінальних досліджень, лекцій та оглядів — 12 с., для дискусійних статей — 8 с., для наукової хроніки — 5 с., для коротких повідомлень — 3 с.
– текст набирають у редакторі Microsoft Word гарнітурою Times New Roman, 12–14 пунктів, без табуляторів і переносів.  через 1,5 інтервала з полями: зліва — 2,5 см, справа — 1,5 см, зверху та знизу — по 2 см (28—30 рядків на сторінці, 60—70 знаків у рядку), формат А4;
– зліва у верхньому куту сторінки вказують УДК статті, далі в кожному наступному рядку:

– назву статті;
– ПІБ автора(ів);
– установу, де працює(ють) автор(ри);
– анотація мовою статті та ключові слова;
– текст статті;
– список використаної літератури;
– анотації іншими мовами. Анотація має містить назву статті, ПІБ авторів та назву установи, мету, матеріал та методи, результати, висновки, ключові слова (обсяг — 2,0–2,5 тис. знаків).

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліо­графічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.
Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам ВАК до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13).
Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів заголовків.
Нумерація джерел проставляється вручну. Не використовуйте автонумерацію та автоматично генеровані кінцеві посилання.
Джерела іноземною мовою розміщуються після всіх джерел кирилицею, виключенням є коли список формується у порядку появи посилання в тексті.
Он-лайн формування джерела літератури можна зробити: http://vak.in.ua/do.php

До уваги авторів!

З 2017 р. у зв’язку з необхідністю підвищення якості публікації у нашому журналі та на вимогу міжнародних наукометричних баз змінюються правила оформлення бібліографічних даних.
З першого номера 2017 р. бібліографічні дані слід оформлювати оригінальною мовою джерела та повністю англійською. Тому автори статей повинні надати список літератури у двох варіантах:

Список літератури (як у попередніх номерах): мовою оригіналу (українська, російська – кирилицею, англійська – латиницею) згідно з вимогами ВАК до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України, 2008, № 3, с. 9–13).
References: той самий список літератури для міжнародних наукометричних баз лише латиницею за системою АМА (АМА Manual of Style). Перелік джерел у цьому списку має відповідати такому в основному списку.

Правила оформлення references:

– англомовні джерела в обох розділах збігаються.
– при посиланні на перекладені джерела необхідно посилатися на оригінал (наприклад, якщо книга перекладалася з англійської мови на українську або російську, то слід посилатися на англомовний варіант).
– прізвища, ім’я по батькові всіх авторів на латиниці та назву статті англійською мовою слід перекладати згідно з оригінальною публікацією (або використовувати англійське резюме). Назву вітчизняного журналу необхідно оформлювати у транслітерації (переклад українського або російського слова латинськими літерами). Можна скористатися транслітерацією у стандарті BSI (автоматичну транслітерацію у стандарті BSI наведено на сторінці http://translit.net/ua/. Потім зазначають вихідні дані (рік, том, номер та сторінки). У круглих дужках після назви статті та журналу позначити мову оригіналу публікації (Ukr або Rus), тому що журнал може мати українську назву, а статтю опубліковано російською мовою. Наприкінці бібліографічного опису вказують doi статті, як що він є. Якщо у статті 6 або менше авторів, то слід наводити всіх, якщо більше шести, то трьох авторів et al. Крапку після ініціалів не ставлять. Назву журналу виділяють курсивом.

Наприклад:
Belaia Z, Rozhinskaia L, Melnichenko G et al. The role of prolactin gradient and normalized ACTH/prolactin ratioin the improvement of sensitivity and specificity of selective blood sampling from inferior petrosal sinuses for differential diagnostics of ACTH-dependent hypercorticism (Rus). Problemy endokrinologii (Ukr). 2013;59(4):3-10. (Rus) doi:10.14341/probl20135943-10.
Краще не посилатися на статті, які не мають англомовного перекладу назви.
Посилання на автореферати дисертації, матеріали конференції, патенти таюридичні документи краще давати у випадках, коли вони наведені у відкритому доступі в Інтернеті. Посилатися слід на статті, опубліковані за матеріалами дисертаційної роботи. Якщо їх немає, то переклад здійснюють з урахуванням правил, зазначених у пункті 3.

Увага! Всі посилання на журнальні публікації повинні мати DOI (digital object identifier, унікальний цифровий ідентифікатор статті в системі Cross Ref, якщо він є). Перевірити наявність doi статті можна на сайті https://www.citethisforme.com. Для отримання DOI необхідно у пошукову строку ввести назву статті англійською мовою. Окрім DOI, сайт автоматично генерує правильне оформлення бібліографічних даних англійською мовою у стилі цитування АМА.
Назву журналу у скороченому варіанті слід наводити згідно з List of Title Word Abbreviations: http://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html.

Статті надсилають до редакції у двох примірниках — роздрукований на папері та в електронному вигляді, набраний у редакторі  MicrosoftWord (на магнітному носії або надісланий електронною поштою) з офіційним направленням установи (1 примірник), експертним висновком (2 примірники). Електронна та друкована версії мають бути аналогічними. Окремі файли дозволяються у разі, якщо рисунки виконано в інших програмах.

Стаття має бути підписана всіма авторами.

Ілюстрації до роботи (рисунки, фотографії, графіки та діаграми) подають в оригіналі у чорно-білому зображенні (на зворотному боці ілюстрацій мають бути зазначені прізвища авторів, назва статті, номер та підпис до рисунка, верх та низ зображення) або в електронному вигляді (відскановані з роздільністю не менше ніж 300 dpi і збережені у форматах *tiff або *jpeg) з можливістю редагування електронного зображення (MS Word, MS Excel або MS Graph). Фотографії мають бути контрастними (на фотопапері чи у цифровому форматі з роздільною здатністю не менше ніж 240 dpi), рисунки та графіки — чіткими, тонові рисунки — у форматі *.tif, 240–300 dpi, без компресії. Діаграми та графіки будують у форматах Microsoft Excel і вставляють у текст разом з даними, які використовували для побудови. Формули набирають  у редакторі формул.

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви і бути пронумеровані (у тому числі формули). На всі таблиці та рисунки у тексті повинні бути посилання.

Посилання на літературні джерела у тексті статті надають у квадратних дужках відповідно до номеру у списку літератури.

Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за системою SI, терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурою, діагнози — за Міжнародною класифікацією хвороб.

Текст статті та всі супровідні матеріали мають бути відредаговані та перевірені.

Редакція залишає за собою право скорочувати і редагувати надіслані статті.

Відхилені за результатами рецензування рукописи авторам не повертаються. Статті, оформлені без дотримання зазначених вимог, не розглядаються.

Для публікації в науковому журналі необхідно надати такі матеріали:

– стаття (українською, російською або англійською мовами) за підписом усіх авторів та анотації трьома мовами;
– відомості про автора(ів) (документ);
– експертний висновок етичної комісії установи, де було виконано роботу (документ);
– направлення установи (документ);
– заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті (документ);
– заповнена форма для вирішення потенційних конфліктів інтересів (форма та інструкція).

З номера №3(9) 2014 введено подвійне сліпе рецензування статей. Форма рецензування знаходиться у редакції та надається рецензенту разом з роботою для проведення рецензії. Строки надання повної рецензії на статтю – 10 днів. В разі необхідності проведення редакційної роботи з боку автора на вимоги рецензента, стаття надсилається рецензенту знову після проведення корекції матеріалу. Після надання негативної рецензії редакція має право відмовити друкувати роботу. Список внутрішніх рецензентів затверджено засіданням ВГО «УАЕН» №6 від 07.11.2014. Зовнішнє рецензування проводиться за умов виникнення нестандартних ситуації або конфліктів між авторами та рецензентами, які потребують надання висновку третьої сторони.

УВАГА! За відсутності одного з перерахованих компонентів, за наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також оформлені без дотримання зазначених  вимог статті до розгляду не приймаються,  а їх авторів  не сповіщають.

Статті надсилають на адресу:

ВГО «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
Україна, 04050 м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, корпус 5, кім. 803

Тел.: +38(044) 483-32-17, +38(050) 310-19-44
Факс: +38(044) 483-34-07, +38(044) 593-64-21

e-mail: info@neuroradiology.org.ua
web-site ВГО «УАЕН»: http://neuroradiology.org.ua
web-site журналу: http://endovasc-neuroradiology-journal.org.ua